Odkrywanie świata nauki

Błękitna Sówka > Odkrywanie świata nauki

„Najpiękniejszą rzeczą, jakiej możemy doświadczyć jest oczarowanie tajemnicą. Jest to uczucie, które stoi u kolebki prawdziwej sztuki i prawdziwej nauki (…). Wpatrz się głęboko, głęboko w przyrodę, a wtedy wszystko lepiej zrozumiesz”

( A. Einstein)

Każde dziecko jest badaczem, postawa ta wypływa z naturalnej ciekawości i chęci poznania otaczającego  świata. Nasi nauczyciele podtrzymują tą ciekawość i uczą dzieci jak w sposób celowy i uporządkowany poznawać świat nauk matematyczno-przyrodniczych. Współczesny mały odbiorca eksploruje nie tylko otaczające go środowisko przyrodnicze, ale też świat wirtualny. Dlatego koniecznością ( uwarunkowaną założeniami współczesnej psychologii rozwojowej) jest odejście od kształcenia naukowego opartego tylko na wiedzy w kierunku kształcenia bazującego na umiejętnościach, dziecko powinno obserwować, analizować, wnioskować i sprawdzać. Nasze przedszkolaki poznają świat nauki poprzez badanie ( metoda IBSE). Metoda badawcza rozwija u dziecka różnorodne operacje myślowe, do których dziecko jest zdolne. Rolą nauczycieli jest wzmacnianie postawy badacza, kreatywnego myślenia, generowanie pomysłów badawczych, pytań, łączenie teorii z praktyką życia codziennego, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci. Umiejętności przekrojowe i ćwiczenia z wykorzystaniem metody naukowej są osadzone na treściach nauk przyrodniczych tj. fizyka, biologia, chemia, geografia, astronomia, inżynieria, medycyna, leśnictwo, itd.

Metoda badawcza oparta jest na formułowaniu pytań badawczych przez dzieci i poszukiwaniu na nie odpowiedzi, zakłada zdobywanie wiedzy o świecie poprzez jego obserwowanie, doświadczenia i pomiary. Podejście badawcze do przyrody łączymy z bezpośrednim kontaktem z naturą. Nasze projekty edukacyjne są realizowane  w ogrodzie, w parku, w lesie, na łące, czy polu. Dbamy  o rozwój intelektualny dzieci wespół z emocjonalno-społecznym. Wypływa on z odkrywania przyrody , a nie tylko jej opisywania.
Ważnym kierunkiem działań edukacyjnych w naszym przedszkolu jest kształtowanie już u najmłodszych dzieci umiejętności, postaw i nawyków  składających się na   myślenie komputacyjne( związane z programowaniem). Kształtujemy nawyki myślowe ułatwiające funkcjonowanie we współczesnym świecie poprzez rozwijanie umiejętności  komunikacyjnych,  eksperymentowanie, rozwijanie i wykorzystywanie wyobraźni dziecka, uczenie wytrwałości, cierpliwości i umiejętności współpracy( stosownie do wieku dziecka). Uczymy zdrowego dystansu do technologii.