Pedagogika twórczości

Błękitna Sówka > Pedagogika twórczości

Pedagogika twórczości

 

„Jeśli potrafisz o czymś marzyć, to potrafisz także tego dokonać”

(W. Disney)

Każde dziecko jest kimś wyjątkowym i niepowtarzalnym, posiada  twórczy potencjał, który można rozwijać. Naszym zadaniem jest stwarzanie warunków sprzyjających rozwijaniu kreatywności dzieci, likwidowanie barier blokujących twórczy potencjał dziecka oraz stymulowanie zdolności twórczych. Twórczość dziecka przejawia się w jego wytworach, odkryciach, nowych zachowaniach, przynosi dziecku wiele radości i satysfakcji.

Pomysłowość i kreatywność dziecka są szczególnie widoczne w jego ekspresji werbalnej, plastycznej, muzycznej i ruchowej.

Aktywność twórcza jest potrzebą biologiczną człowieka, a brak jej zaspokojenia uniemożliwia optymalny rozwój istoty ludzkiej.

Istotą kreatywności jest pomysłowość oraz to,że może się ona przejawiać na wysokim poziomie w różnorodnych dziedzinach aktywności dziecka.

Twórcze działanie rozwija wyobraźnię  dziecka oraz buduje pewność siebie.

W procesie rozwijania twórczego potencjału dziecka istotne jest:

  • usprawnianie procesu zdobywania wiedzy poprzez stosowanie różnorodnych metod aktywizujących i bogatych środków dydaktycznych
  • ustalenie norm i reguł pracy dzieci , które sprzyjają procesowi tworzenia
  • budowanie atmosfery tolerancji, życzliwości, otwartości i pogodnego zabawowego nastroju
  • rozwijanie ciekawości poznawczej i zainteresowań dzieci
  • stymulowanie dzieci do poszukiwań, podkreślaniu wartości podejmowania wielu prób rozwiązania problemu
  • likwidowanie barier emocjonalno- motywacyjnych i środowiskowych.

Tylko twórczy człowiek może stymulować twórczość innych. Nasi nauczyciele cechują się ciekawością poznawczą, otwartością na inność, tolerancją, zaangażowaniem w działanie oraz innowacyjnością. Są partnerami dzieci w procesie twórczym.

Pedagogika twórczości ściśle łączy się z wychowaniem przez sztukę i  z nieustannym doświadczaniem. Nasze przedszkolaki poprzez kontakt z kulturą i sztuką( literatura, muzyka, teatr, kino, sztuki plastyczne) poszerzają obszary swoich doświadczeń, wpływa to na rozwój emocjonalny, umysłowy, percepcyjny, etyczny, społeczny i twórczy dzieci.