RODO

Klauzula informacyjna dla rodzica/opiekuna prawnego

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych dziecka jest organ prowadzący Niepubliczne Przedszkole „Błękitna Sówka”, tj. Ewa Miszczak i Grzegorz Pacek

2) W sprawach ochrony danych osobowych prosimy o kontakt z Dyrektorem Przedszkola

3) Pani/Pana dane osobowe oraz dane dziecka przetwarzane będą jedynie w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych

4) Podanie danych jest obowiązkiem wynikającym z art. 40 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm).

5) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie delegacji zawartych w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm).

6) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych.

7) Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego wobec przetwarzania danych.

W razie pytań prosimy o kontakt :

mail: kontakt@blekitnasowka.pl

tel: 669 124 072