Edukacja i wychowanie

Błękitna Sówka > Edukacja i wychowanie

W naszym przedszkolu pracę z dziećmi opieramy na koncepcji H. Gardnera, która mówi, że każdy człowiek jest wyposażony w szeroki zakres uzdolnień i należy je traktować  jako zbiór cech o charakterze powszechnym i uniwersalnym. Każda ze zdolności lub talentów stanowi specyficzny rodzaj inteligencji i nie powinny być one ujmowane w tradycyjnym charakterze. Zdolności wyróżnione przez Gardnera wychodzą poza sferę poznawczą i są względem siebie równorzędne.

Gardner wyróżnił osiem głównych rodzajów zdolności: językową, wizualno-przestrzenną, muzyczną, matematyczno-logiczną, interpersonalną, intrapersonalną, przyrodniczą i ruchową.

Spojrzenie na dziecko przez pryzmat koncepcji inteligencji wielorakich,  indywidualizacja i dostosowanie metod i form pracy z dziećmi do ich uzdolnień talentów i preferencji rozwojowych otwiera nauczycielowi drogę do lepszego poznania i zrozumienia dziecka, efektywnego nauczania i wychowania. Daje każdemu  dziecku możliwość odkrywania świata  na swój sposób i osiągania sukcesów. W wyjątkowości  i niepowtarzalności każdego dziecka kryje się jego olbrzymi potencjał rozwojowy i źródło radości.

Nasi nauczyciele wspomagają motywację wewnętrzną dzieci, w której chęć nauczenia się czegoś wypływa z naturalnej ciekawości i potrzeby poznania czegoś nowego oraz z poczucia dumy z dobrze wykonanego zadania.

Dzieci zdobywają umiejętności matematyczne poprzez własne działanie, doświadczanie i samodzielne wyciąganie wniosków. Opieramy się na na metodyce nauczania matematyki E. Gruszczyk- Kolczyńskiej oraz Z. Semadeniego. Poprzez czynne metody nauczania matematyki i różnorodne środki dydaktyczne nauczyciele rozbudzają w dzieciach ciekawość poznawczą, aktywizują je, rozwijają ich odkrywczość i pomysłowość, uczą pokonywać trudności i dają radość z odkrywania zależności w świecie liczb.

W naszym przedszkolu rozwijamy kompetencje językowe od pierwszych dni pobytu dziecka w przedszkolu. Rozpoznawanie dźwięków mowy, ich rozumienie i formułowanie z nich wypowiedzi – to podstawowe zdolności językowe dzieci. Stwarzamy warunki do ich rozwijania, do bogacenia słownika czynnego dziecka, uwrażliwiamy na dźwięki. Poprzez systematyczne zabawy literacko-plastyczne, zajęcia czytelnicze i kontakt dzieci z książką wprowadzamy je w niezwykły świat literatury dziecięcej, rozbudzamy wyobraźnię, łamiemy schematy myślowe, uwrażliwiamy i kształtujemy sprawność językową. Nauczyciele stosują metody czytania globalnego. Opierają się na odimiennej metodzie nauki czytania I. Majchrzak, na Symultaniczno-Sekwencyjnej Nauce Czytania prof. J. Cieszyńskiej (w grupach młodszych) oraz na Metodzie Dobrego Startu M. Bogdanowicz (w grupach starszych).

Dbamy o poprawność językową dzieci. Kreujemy otoczenie lingwistyczne dzieci w taki sposób (kontakty ze sztuką; teatr, kino, literatura, muzyka, spotkania z pisarzami,itd.), aby w pełni mogły doświadczać złożoności języka jako nośnika kultury.

 

Edukacja artystyczna i kulturalna dziecka opiera się na jego ekspresji osobistej  i własnej twórczości. Wrażliwość na piękno sztuki budowane powinno być na doświadczeniu procesu twórczego. Nasi  nauczyciele  udostępniają dzieciom klucze do odkodowywania pozawerbalnych znaczeń estetyczno-emocjonalnych w sztuce, co prowadzi do odkrycia przez dziecko świata wartości estetycznych i etycznych tj. prawda, dobro i piękno.

W naszym przedszkolu edukacja artystyczna  stanowi podstawę wypowiedzi dziecka i służy wprowadzaniu dzieci w świat wartości wizualnych i artystycznych. Nauczyciele inspirują i wyzwalają aktywność artystyczną w taki sposób , aby była to dobra zabawa  i okazja do refleksji i wnioskowania. Pretekstem do percepcji i interpretacji są utwory literackie, muzyczne, obrazy, filmy, przedstawienia teatralne, słuchowiska, zjawiska i obiekty przyrodnicze, doświadczenia, przedmioty, słowa. Dzieci wyrażają siebie poprzez muzykowanie, taniec, ruch swobodny, prace plastyczne, prezentacje teatralne, interpretacje tekstów. Ważny jest dla nas kontakt dzieci ze sztuką ludową. Nasze przedszkolaki mają kontakt z wartościową literaturą dziecięcą, spektaklami teatralnymi i filmami. Współpracujemy z wieloma instytucjami kulturalno-oświatowymi działającymi na rzecz dzieci i młodzieży.